Thẩm tra, thẩm định CT

Thủ tục Phê duyệt Hồ sơ dự toán hoặc Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của trung ương) - Công tác sửa chữa định kỳ (sửa chữa lớn): Lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Thứ hai, 24 Tháng năm 2010 10:08 PDF.  Array In Array  Email

16.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 16.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ.

- Bước 4: Trả kết quả.

16.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (02 bản chính);

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thực hiện hoặc Văn bản về kế hoạch vốn+ Biên bản xác nhận hiện trường (01 bản sao);

- Hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc văn bản thoả thuận của Cơ quan có thẩm quyền về vị trí, quy mô công trình đối với các công trình chưa có trong quy hoạch (nếu có) (01 bản chính);

- Văn bản chấp thuận đơn vị Tư vấn thiết kế (01 bản sao);

- Kết quả thẩm tra của Đơn vị tư vấn đối với những hạng mục SGTVT không đủ năng lực thẩm định (nếu có) (01 bản sao);

- Hồ sơ khảo sát xây dựng tương ứng bước thiết kế bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt NV, PA KS của Chủ đầu tư (Nội dung phê duyệt sẽ nằm trong Quyết định hoặc Công văn giao nhiệm vụ thực hiện) (01 bản sao);

+ Báo cáo kết quả khảo sát và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát: được thể hiện bằng Biên bản kiểm tra, xác nhận hiện trường giữa Ban QLDA, Tư vấn thiết kế và đơn vị sử dụng. Lưu ý trong Biên bản phải có đầy đủ các nội dung: báo cáo đánh giá hiện trạng, nguyên nhân hư hỏng, khối lượng hư hỏng và dự kiến giải pháp xử lý (01 bản chính);

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (02 bản chính):

+ Tập 1: Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật-Phụ lục (Văn bản liên quan &Bảng tính);

+ Tập 2: Dự toán+File (CD);
+ Tập 3: Các bản vẽ thiết kế của các hạng mục.
16.4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

          16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

          16.8. Lệ phí: Theo hồ sơ được duyệt.

          16.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có.

          16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

          16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật số 38/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng qui định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 49/NĐ/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;

 - Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/4/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;

- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v ban hành một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

 

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

 

LogoDoiThoai.27 8 2015
 

Video clip

HD dịch vụ công