Tin Tức Sự Kiện

Những nội dung mới của luật Thanh tra năm 2010 so với luật Thanh tra năm 2004

Thứ bảy, 27 Tháng tám 2011 07:59 PDF.  Array In Array  Email

   Luật Thanh tra năm 2004 sau khi có hiệu lực đã góp phần tạo lập khung pháp lý quan trọng cho việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, song thực tiễn công tác thanh tra những năm qua cũng cho thấy, sau 5 năm thực hiện, các quy định của thanh tra đã bộc lộ hạn chế, bất cập cần phải được bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Sau nhiều lần chỉnh sửa, hoàn thiện luật Thanh tra năm 2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Để thấy được những nội dung mới của luật Thanh tra năm 2010 so với luật Thanh tra năm 2004, đặc biệt là những nội dung liên quan đến Thanh tra Sở, Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng xin giới thiệu cùng bạn đọc những điểm thay đổi của 2 luật trên thông qua bảng so sánh dưới đây:      

Nội dung

Luật Thanh tra 2004

Luật Thanh tra 2010

Những nội dung mới, sửa đổi,

bổ sung

Tổ chức của Thanh tra Sở

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở.

 

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Xác định rõ trách nhiệm, chức năng của Thanh tra Sở trong việc tham mưu Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

 

 

Xác định mối quan hệ chỉ đạo của Thanh tra tỉnh đối với Thanh tra Sở về công tác thanh tra.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

 

Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

Nội dung này theo Luật Thanh tra năm 2004 thuộc nhiệm vụ của Chánh Thanh tra Sở.

* Liên quan đến việc phê duyệt kế hoạch thanh tra:

- Luật Thanh tra 2004 (Điều 35): Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch thanh tra của năm sau do Chánh Thanh tra Sở trình chậm nhất vào ngày 31/12 năm trước.

- Luật Thanh tra 2010 (Điều 36):

+ Chậm nhất vào ngày 05/12 hàng năm, Chánh Thanh tra Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch thanh tra.

+ Giám đốc Sở có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm.

 

Cụ thể hoá nhiệm vụ của Thanh tra Sở, tạo ra cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. (Liên quan đến nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2010 về xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra tại Điều 41)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở

Trình Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

 

 

Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Sở.

Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quyết định của mình.

 

Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Giao quyền tiến hành thanh tra đột xuất cho Chánh Thanh tra Sở.

 

 

 

 

Bổ sung quyền kiến nghị xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người có hành vi không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

     - Các nội dung khác về Tổ chức của Thanh tra Sở như cơ cấu tổ chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Sở giữ nguyên như Luật Thanh tra 2004.

    - Các nội dung khác về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở giữ nguyên như Luật Thanh tra 2004. Riêng đối với các Sở có cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở (Chính phủ sẽ có Nghị định quy định chi tiết) thì Thanh tra Sở còn có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

+ Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra.

+ Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

 - Các nội dung khác về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở giữ nguyên như Luật Thanh tra 2004. Riêng đối với các Sở có cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở (Chính phủ sẽ có Nghị định quy định chi tiết) thì Chánh Thanh tra Sở còn có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

+ Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của Sở.

+ Quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Sở giao.

+ Yêu cầu thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở tiến hành thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở không đồng ý thì có quyền ra quyết định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về quyết định của mình.

 - Một số nội dung khác mang tính điều chỉnh chung:

+ Bổ sung nguyên tắc hoạt động thanh tra: “Không trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra”.

+ Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm: “Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

+ Bổ sung hình thức thanh tra thường xuyên.

+ Bổ sung các quy định về công khai kết luận thanh tra.

+ Bổ sung các quy định về xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra.

+ Bổ sung các quy định về xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý thanh tra.

+ Bổ sung quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra hành chính: “Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản”.

+ Bổ sung quyền hạn của Người ra quyết định thanh tra hành chính: “Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước”.

+ Bổ sung quyền hạn cho thành viên Đoàn thanh tra hành chính không phải là Thanh tra viên.

                                          Nguyễn Trung Nghĩa - Trần Lành

 


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia