Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
2 10/CT-TTg Về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 11/04/2018 11/04/2018
3 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 15/04/2018
4 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ Sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 27/12/2017 01/01/2018
5 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 15/12/2017 01/07/2018
6 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch 24/11/2017 01/01/2019
7 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công 23/11/2017 01/07/2018
8 18/2014/QH14 Luật thủy sản 21/11/2017 01/01/2019
9 19/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 21/11/2017 01/07/2018
10 17/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 20/11/2017 15/01/2018
11 04/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 15/11/2017 01/03/2018
12 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 15/11/2017 01/06/2018
13 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 15/11/2017 01/01/2019
14 3133/QĐ-BGTVT V/v Công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 10/11/2017 10/11/2017
15 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 29/09/2017 01/01/2018
16 19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 12/09/2017 01/11/2017
17 20/2017/TT-BTTTT Quy định điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017 01/11/2017
18 18/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rông 11/09/2017 01/07/2018
19 13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017 10/08/2017
20 09/2017/TT-BTTTT Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất phẩm bản 23/06/2017 01/10/2017

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia